Vai al contenuto
Messaggio pubblicitario

Trade | rèm cu?n tranh | Chilometrando

Rèm cu?n tranh ???c t?o nên t? nh?ng thanh cu?n và t?m v?i ch?n có in tranh, có th? cu?n lên cao ho?c d?i xu?ng th?p giúp che kín toàn b? ho?c c?n m?t ph?n ánh sáng cho c?n phòng. Lo?i rèm cu?n này không ch? có kh? n?ng c?n sáng hi?u qu? mà còn khi?n cho ng??i nhìn b? thu hút b?i nét ??p c?a các tranh v? ???c in trên v?i rèm.

C?u t?o Màn cu?n in tranh

Ch?t li?u dùng ?? s?n xu?t rèm cu?n là ch?t li?u s?i polyester và s?i thu? tinh cao c?p. Thi?t k? ??n gi?n nh?ng mang phong cách hi?n ??i và ?a d?ng v?i nhi?u ho? ti?t, hoa v?n và m?u mã sang tr?ng, rèm cu?n tranh ???c s? d?ng r?t nhi?u t?i các không gian khác nhau nh? phòng khách, phòng b?p, quán cafe hay t?i các cao ?c v?n phòng. Chính nh? nh?ng ho? ti?t ???c in trên v?i rèm mà m?u rèm cu?n này giúp cho c?n phòng c?a b?n tr? nên sinh ??ng và cu?n hút h?n. M?i b?c tranh trên ???c in trên v?i rèm là m?i thông ?i?p mà không gian mu?n truy?n tài ??n cho ng??i nhìn. M?i b?c tranh ???c l?a ch?n th? hi?n r?t rõ phong cách, s? thích, tính cách và tâm h?n c?a gia ch?.

?u ?i?m c?a rèm cu?n in tranh:

+ Kh? n?ng che n?ng c?c k? hi?u qu? lên ??n 100% nh? vào l?p v?i polyester cách nhi?t và ch?ng tia c?c tím t?t
+ G?n nh?, không chi?m nhi?u di?n tích nh? các lo?i rèm v?i khác. Khi kéo rèm lên s? cu?n tròn l?i n?m g?n gàng trên thanh treo rèm.
+ Nhi?u m?u l?a ch?n, có nhi?u m?u v?i ??p trang trí, d?ng l??i c?n sáng 70%
+ Thanh treo nhôm ch?u l?c, ???c s?n t?nh ?i?n bóng giúp h?n ch? b?t b?i

M?u rèm cu?n tranh t?i Th? gi?i rèm Vi?t

?ó là Th? Gi?i Rèm Vi?t, các b?n hoàn toàn toàn yên tâm khi ??n ?ây ?? mua rèm. B?i vì ?ây là ??n v? có nhi?u n?m kinh nghi?m cung c?p rèm c?a cho các công trình l?n nh?. Khách hàng ??n ?ây ??u có ph?n h?i r?t t?t. ??c bi?t, ch? ?? h?u mãi luôn ??t khách hàng lên ??u. Các b?n có th? qua tr?c ti?p c?a hàng t?i 187 Khu?t Duy Ti?n – Hà N?i ho?c 284/41/7 Lý Th??ng Ki?t, Ph??ng 14, qu?n 7, H? Chí Minh ?? tr?c ti?p xem rèm cu?n tranh 3D. Ho?c có th? g?i Hotline0326.53.53.53 ?? ???c t? v?n.

N?u b?n có nhu c?u làm ??p ngôi nhà mình và che n?ng, c?n sáng, c?n gió, ch?ng b?i b?m, thì 1 t?m màn cu?n in tranh là s? l?a ch?n hoàn h?o.

Chúng tôi s? mang m?u ??n t?n nhà và t? v?n cho các b?n.

POSTER FOXSEOTOOL

.